Smluvní podmínky

Děkujeme vám za zájem o využívání služeb našeho portálu VašePéče.cz. Pro užívání našich služeb je nutné tyto smluvní podmínky akceptovat, pečlivě si je proto přečtěte. Naše služby nezneužívejte, nezasahujte do nich a ani se nepokoušejte do nich získat přístup jiným způsobem než v souladu s těmito podmínkami.

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
užívání služeb společnosti IReSoft, s.r.o.
poskytovaných na webovém portálu VašePéče.cz

(dále jen „obchodní podmínky“)
ze dne 25.5.2018

I.
Všeobecná ustanovení

1.1.
Poskytovatelem je společnost IReSoft, s.r.o., IČ: 26297850, se sídlem Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 42453, která provozuje webový portál „VašePéče.cz“, v rámci kterého poskytuje uživatelům své dále specifikované služby.
1.2.
Uživatelem je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která zažádala o zveřejnění zápisu na portálu „VašePéče.cz“ dostupném na adrese http://www.vasepece.cz (dále jen „webový portál“), čímž se pro ní tyto obchodní podmínky staly ve vztahu k poskytovateli závaznými. Uživatelem nemůže být osoba v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a uživatel výslovně prohlašuje, že takovou osobou není.
1.3.
Uživatel odesláním své žádosti o zveřejnění zápisu na webovém portálu poskytovateli vyjadřuje svou vůli využívat služby poskytovatele prostřednictvím webového portálu v souladu s těmito obchodními podmínkami.
1.4.
Obchodní podmínky se stávají pro obě strany závaznými okamžikem schválení zápisu poskytovatelem, přičemž k tomuto schválení dojde tím, že poskytovatel zápis uživatele na webovém portálu zveřejní. Poskytovatel si vyhrazuje právo zápis uživatele na webovém portálu nezveřejnit. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na adrese http://www.vasepece.cz/cz/navody-a-pravidla/smluvni-podminky.
1.5.
Služby poskytované prostřednictvím webového portálu jsou zpoplatněny dle ceníku, který je zveřejněn na adrese http://www.vasepece.cz/cz/navody-a-pravidla/zapis-organizace (dále jen „ceník“). Pro určení ceny služby je vždy relevantní ceník aktuální ke dni objednávky služby ze strany uživatele.

II.
Zveřejnění zápisu uživatele na webovém portálu

2.1.
Na základě své žádosti o zveřejnění zápisu na webovém portálu vstupuje uživatel do smluvního vztahu s poskytovatelem, a to okamžikem uvedeným v čl. I. bodu 1.4. výše. Žádost o zveřejnění zápisu odešle uživatel poskytovateli prostřednictvím administračního rozhraní na webovém portálu, přičemž v rámci prvního odeslání této žádosti vyjádří uživatel souhlas s těmito obchodními podmínkami zatrhnutím políčka.
2.2.
Přihlašovací údaje, které poskytovatel uživateli sdělí, slouží k identifikaci uživatele a jeho přístupu ke službám webového portálu.
2.3.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, zveřejní se na profilu uživatele (v jeho zápisu) všechny uživatelem uvedené údaje.

III.
Poskytované služby

3.1.
Poskytovatel poskytuje uživateli prostřednictvím webového portálu služby popsané v tomto článku obchodních podmínek. K poskytnutí konkrétní služby dochází vždy na základě poptávky uživatele učiněné písemně, telefonicky nebo prostřednictvím webového portálu, a to teprve po akceptaci poskytovatelem, ke které poskytovatel není povinen. Poskytovatel je dále oprávněn sdělit uživateli k poptávce výhrady, a to zejména v případě, že poptávka nerespektuje tyto obchodní podmínky či pravidla pro zápis. K dohodě o poskytnutí služby dle tohoto článku pak dojde až okamžikem, kdy se strany na podmínkách poskytnutí shodnou.
3.2.
Zápis STANDARD a zápis PREMIUM
Zápisem se rozumí vytvoření profilu uživatele v rámci webového portálu s unikátním URL, na němž budou zobrazeny informace zadané uživatelem (dále jen „zápis“ nebo „profil“). Uživateli je automaticky aktivována služba zápis STANDARD Zápis STANDARD není zpoplatněn. Poskytovatel v případě zápisu STANDARD zveřejní profil uživatele na webovém portálu bez jakýchkoli zvýhodnění, tedy v rozsahu následujících údajů: název poskytovatele, úvodní fotografie, adresa, telefon a e-mail, krátký popis organizace v rozsahu do 255 znaků, seznam poskytovaných služeb. Zápis PREMIUM je zpoplatněn dle ceníku. V rámci služby zápis PREMIUM může uživatel nechat na svém profilu zveřejnit: název poskytovatele, úvodní fotografie, adresa, telefon a e-mail, krátký popis organizace v rozsahu do 255 znaků, webové stránky, doplňující fotografie (max. 30 souborů), představení organizace v rozsahu do 5 000 znaků, dokumenty ke stažení (max. 30 souborů), seznam zajímavostí (max. 10 záznamů), seznam a popis poskytovaných služeb vč. cílové skupiny, věkové kategorie, kapacity služeb a informace o dostupnosti služby. Služba zápis PREMIUM je poskytována vždy na dobu 1 roku, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po aktivaci této služby poskytovatelem. Nejpozději 14 dnů před uplynutím doby dle předchozí věty zašle poskytovatel uživateli elektronickou poštou platební údaje k platbě ceny za tuto službu pro období dalšího 1 roku. V případě, že uživatel cenu na další 1 rok neuhradí, bude mu služba dnem následujícím po uplynutí zaplacené doby 1 roku deaktivována a jeho zápis bude převeden do režimu služby zápis STANDARD. V případě, že uživatel částku uhradí před uplynutím původně zaplacené doby, prodlužuje se služba zápis PREMIUM o další 1 rok, a to počínaje dnem následujícím po posledním dni původně zaplacené doby. V případě, že uživatel částku uhradí teprve po uplynutí původně zaplacené doby, bude mu služba opětovně aktivována nejpozději do 5 pracovních dní po provedení úhrady. Do 10 pracovních dnů po provedení úhrady uživatelem poskytovatel vystaví a elektronickou poštou uživateli odešle řádný daňový doklad – fakturu. Změna zápisu PREMIUM na zápis STANDARD je možná pouze s účinností ode dne následujícího po uplynutí zaplacené doby poskytnutí služby zápis PREMIUM.
3.3.
Přednostní výpis
Službou přednostní výpis se rozumí zobrazení zápisu uživatele na stránce webového portálu s výpisem výsledků hledání na přednostní pozici, tedy vždy nad uživateli, kteří tuto službu aktivní nemají. Po vyhledání výsledků se přednostně zobrazí vždy maximálně 3 uživatelé, kteří mají tuto službu aktivní; pokud má službu aktivní více uživatelů než 3, střídají se náhodně při každém zobrazení výsledků vyhledávání. Službu je možno mít aktivní buď pro konkrétní kraj nebo kraje, nebo pro celou Českou republiku. V případě, že má uživatel službu aktivní pro konkrétní kraj či kraje, zobrazuje se zápis uživatele přednostně tehdy, pokud návštěvník webového portálu (zájemce) vyhledává zařízení v konkrétním městě spadajícího do daného kraje. Pokud má uživatel službu aktivní pro celou Českou republiku, zobrazuje se zápis přednostně kromě způsobu dle předchozí věty i tehdy, pokud zájemce vyhledává zařízení dle obsahu zápisu (přes klíčové slovo, fulltext). Služba přednostní výpis je zpoplatněna dle ceníku, přičemž je možno ji poskytnout na dobu minimálně 3 po sobě jdoucích měsíců. Tato doba počíná běžet dnem aktivace této služby poskytovatelem. Služba přednostní výpis může být poskytnuta pouze uživatelům s aktivní službou zápis PREMIUM.

IV.
Platební podmínky

4.1.
Služba zápis PREMIUM je hrazená vždy na 1 rok předem, přičemž poskytovatel zašle uživateli elektronickou poštou platební údaje k platbě ceny za službu. Splatnost ceny služby činí 14 dnů ode dne zaslání údajů dle předchozí věty. Do 10 pracovních dnů po provedení úhrady uživatelem poskytovatel vystaví a elektronickou poštou uživateli odešle řádnou fakturu – daňový doklad.
4.2.
Služba Přednostní výpis je hrazená vždy předem na stranami smluvené období, které nebude kratší než 3 měsíce. Poskytovatel zašle uživateli elektronickou poštou platební údaje k platbě ceny služby. Splatnost ceny služby činí 14 dnů ode dne zaslání údajů dle předchozí věty. Do 10 pracovních dnů po provedení úhrady uživatelem poskytovatel vystaví a elektronickou poštou uživateli odešle řádnou fakturu – daňový doklad.
4.3.
Veškeré částky se považují za uhrazené vždy dnem dojití platby na účet poskytovatele.

V.
Pravidla využívání služeb webového portálu

5.1.
Uživatel se zavazuje dodržovat při využívání služeb poskytovatele veškeré relevantní právní předpisy. Uživatel se dále zavazuje neporušovat při využívání služeb poskytovatele práva třetích osob, zejména pak autorská práva, práva z průmyslového vlastnictví a práva a povinnosti ochrany osobních údajů. Zejména je uživatel povinen dbát o to, aby na webovém portálu nedošlo ke zveřejnění obsahu chráněného autorským právem bez souhlasu autora a osobních údajů fyzických osob, ke kterým uživateli nesvědčí řádný právní titul.
5.2.
Uživatel se dále zavazuje jednat tak, že jeho činností nebude v žádném případě ohroženo dobré jméno poskytovatele či poskytovateli způsobena jakákoliv jiná majetková či nemajetková újma.
5.3.
Uživatel se dále zavazuje, že na webovém portálu nebude propagovat trestnou činnost jakéhokoliv charakteru a nebude ji ani žádným způsobem krýt, podporovat, schvalovat a nebude jakýmkoliv způsobem takové činnosti nápomocen.
5.4.
Uživatel je sám zodpovědný za ochranu svých přihlašovacích údajů dle čl. II. bodu 2.2. těchto obchodních podmínek a nese veškeré případné následky zneužití těchto údajů, pokud k tomuto nedošlo z důvodů na straně poskytovatele.
5.5.
Odpovědnost za veškerý obsah, který uživatel na webovém portálu zveřejní, nese výlučně uživatel.
5.6.
Poskytovatel před akceptací poptávky uživatele na poskytnutí služeb poptávku vždy posuzuje a je oprávněn ji zcela odmítnout nebo k ní sdělit uživateli výhrady.

VI.
Pravidla pro zápis

6.1.
Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou rovněž pravidla pro zápis, která jsou zveřejněná na adrese: http://www.vasepece.cz/cz/navody-a-pravidla/pravidla-pro-zapis. Pro posouzení dodržení pravidel pro zápis uživatelem jsou relevantní vždy pravidla zveřejněná v okamžiku odeslání žádosti o zápis na webovém portálu uživatelem.

VII.
Zrušení registrace a poskytování služeb

7.1.
Pokud uživatel jakkoli poruší tyto obchodní podmínky nebo platné právní předpisy, je poskytovatel oprávněn bez dalšího zrušit zveřejněný zápis uživatele; zrušením zveřejněného zápisu dojde rovněž k ukončení poskytování veškerých služeb poskytovatele uživateli prostřednictvím webového portálu a tedy zejména k odstranění profilu uživatele z webového portálu. Poskytovatel může také pouze ukončit poskytování konkrétní poskytované služby či služeb bez toho, aby zároveň zrušil zveřejněný zápis. Zrušením zveřejněného zápisu dochází k ukončení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem.
7.2.
Poskytovatel postupuje při využití svého oprávnění dle předchozího bodu výhradně dle vlastního uvážení. O využití oprávnění dle předchozího bodu poskytovatel informuje uživatele elektronickou poštou.
7.3.
V případě zrušení zveřejněného zápisu nebo poskytované služby dle čl. VII. bodu 7.1. těchto obchodních podmínek, je uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši částky nespotřebované části ceny. Smluvní pokuta se považuje za uhrazenou automatickým zápočtem vůči nároku uživatele na vrácení nespotřebované části ceny, a to ke dni následujícímu po zrušení zveřejněného zápisu či pouze konkrétní služby nebo služeb.
7.4.
Uživatel je oprávněn svůj zveřejněný zápis kdykoli zrušit, přičemž zrušením zveřejněného zápisu dochází k ukončení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. V takovém případě se však částka uhrazená uživatelem poskytovateli před zrušením zveřejněného zápisu nevrací. Uživateli se rovněž nevrací již uhrazená částka v případě předčasného ukončení poskytování konkrétní služby uživatelem (tj. bez zrušení samotného zveřejněného zápisu) nikoliv z důvodu porušení na straně poskytovatele.
7.5.
Poskytovatel je oprávněn započítávat jakékoli své pohledávky (splatné i nesplatné) proti jakýmkoli pohledávkám uživatele (splatným i nesplatným).

VIII.
Další práva a povinnosti

8.1.
Bezplatné služby jsou poskytovány bez jakékoli záruky; uživatel bezplatných služeb nemá po poskytovateli nárok na jakékoli plnění ani kompenzaci v případě nedostupnosti webového portálu.
8.2.
V případě porušení těchto obchodních podmínek ze strany poskytovatele je uživatel oprávněn požadovat po poskytovateli přiměřenou slevu z ceny uhrazených služeb, a to v rámci reklamačního řízení popsaného níže.
8.3.
Uživatel musí uplatnit svůj nárok (reklamaci) výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla poskytovatele.
8.4.
Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy uživatel zjistil nebo mohl zjistit porušení těchto obchodních podmínek poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace o reklamaci.
8.5.
Porušením těchto obchodních podmínek na straně poskytovatele se rozumí zejména nefunkčnost webového portálu po dobu delší než 24 hodin.

IX.
Zpracování osobních údajů

9.1.
Poskytovatel bude na základě smluvních vztahů v souvislosti s užíváním služeb zpracovávat osobní údaje uživatelů fyzických osob, případně zaměstnanců uživatelů (případně i dalších fyzických osob, které jsou s uživatelem v obdobném smluvním vztahu (v tomto článku společně jen „uživatel“) dle aktuálně platné právní úpravy, a to zejména ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.
9.2.
Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí jeho osobních údajů, není poskytovatel schopen umožnit mu poskytování služeb. Zpracování osobních údajů uživatele, je tak smluvním požadavkem poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od okamžiku zrušení zveřejněného zápisu uživatele.
9.3.
Dojde-li ze strany uživatele při využívání služby ke zveřejnění či jinému obdobnému uvedení osobních údajů třetích fyzických osob, zavazuje se uživatel, že k takovému nakládání s osobními údaji mu svědčí řádný právní titul.
9.4.
Poskytovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje, které uživatel vloží či jinak zpřístupní v rámci využívání služeb, či je poskytovateli jinak poskytne v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracování osobních údajů poskytovatelem bude probíhat výlučně za účelem umožnění uživateli využívat služby dle těchto podmínek. Poskytovatel se tedy zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem dle tohoto článku těchto obchodních podmínek a zde popsaným způsobem. Tyto obchodní podmínky tak upravují povinnosti poskytovatele vůči uživateli vyplývající z jeho postavení správce osobních údajů.
9.5.
Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb uživatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb.
9.6.
Poskytovatel nepředá osobní údaje objednatele žádným dalším příjemcům.
9.7.
Uživatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:
  • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.


X.
Závěrečná ustanovení

10.1.
Tyto obchodní podmínky a právní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem se řídí českým právem.
10.2.
Tyto obchodní podmínky můžou být změněny dohodou stran na novém znění obchodních podmínek, čímž dojde k nahrazení původně smluvených obchodních podmínek podmínkami novými a tyto nové obchodní podmínky tak budou pro strany závazné namísto původních. K dohodě o nahrazení novým zněním obchodních podmínek dojde zejména tehdy, pokud uživatel jakýmkoli způsobem vyjádří souhlas s novým zněním obchodních podmínek. Souhlasem dle předchozí věty se rozumí i uskutečnění platby za službu uživatelem na základě platebních údajů, které mu k tomu poskytovatel zašle, přičemž stávající obchodní podmínky budou v takovém případě nahrazeny obchodními podmínkami aktuálně zveřejněnými na adrese http://www.vasepece.cz/cz/navody-a-pravidla/smluvni-podminky ke dni provedení platby uživatelem. Na zaplacenou službu se však vždy až do uplynutí předplaceného období vztahují původní obchodní podmínky.


Portál provozuje

IReSoft, s.r.o.
+420 543 215 460

Přihlaste se

Login:
Heslo:
© 2014 - 2018 - IReSoft, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.